Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
Q&A
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น อบต.แสนพัน
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
E-service

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอเชิญผู้มีส่วนได้เสียร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ภายนอก (EIT) และตอบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIt) ด้วยตนเอง เพื่อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2564-31 พฤษภาคม 2564

จึงประชาสัมพันธ์ให้ท่านดำเนินการตามช่องทาง ดังต่อไปนี้

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

https://itas.nacc.go.th/go/eit/de7jzuช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
https://itas.nacc.go.th/go/iit/de7jzu


 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแสนพัน เรื่อง ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภา... (30 เม.ย. 2564)  
การประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร (28 เม.ย. 2564)  
การสร้างวัฒนธรรมองค์กร (02 เม.ย. 2564)  
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชชนขององค์การบริหารส่วนตำบลแสนพัน ประจำเดือน ก... (02 เม.ย. 2564)
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (30 มี.ค. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแสนพัน เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปล... (23 มี.ค. 2564)
รายละเอียดแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแสนพัน เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ... (23 พ.ย. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแสนพัน เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตา... (23 พ.ย. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแสนพัน เรื่อง การสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำ... (01 ต.ค. 2563)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ถนน คสล.หมู่ 5 - หมู่ 8 แยกออกเป็ฯน 4 ช่วง (18 ก.ย. 2563)
ร่างรายละเอียดงานก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 5 - หมู่ 8 แยกออกเป็น 4 ช่วง (18 ก.ย. 2563)
รูปแบบรายการ ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 5 - หมู่ 8 แยกเป็น 4 ช่วง งบอุดหนุน (18 ก.ย. 2563)
สรุปราคากลางงานก่อสร้าง ถนน คสล.หมู่ 5 - หมู่ 8 แยกเป็น 4 ช่วง (18 ก.ย. 2563)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง อบต.แสนพัน งานก่อสร้าง ถนน คสล.หมู่ 5- หมู่ 8 แยกออกเป็น 4... (18 ก.ย. 2563)
ประกาศเผยแพร่ผู้ฃนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส (24 มิ.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะงานปรับปรุงสถานีสูบน้ำงบอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2563 (17 มิ.ย. 2563)
สัญญาจ้างก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 5 - หมู่ 8 งบอุดหนุนปี 63 (17 มิ.ย. 2563)
สัญญาจ้างปรัปปรุงสถานีสุบน้้ำด้วยไฟฟ้าบ้านแสนพันหมุ่ 4 งบอุดหนุนปี 63 (17 มิ.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 5 ถึง หมู่ 8 งบอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2563 (17 มิ.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะงานจัดซื้อรถปฏิบัติฉุกเฉิม งบปี 2563 (17 มิ.ย. 2563)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
รายละเอียดและราคากลางวางท่อบุ่งกอก (24 มี.ค. 2564)  
รายการรายละเอียดและราคากลาง งาน วางท่อส่งน้ำ.หมู่ 4 งบประมาณ 277,000 บาท (22 มี.ค. 2564)  
รายการรายละเอียดและราคากลาง งาน คสล.หมู่ 7 งบประมาณ 104,000บาท (22 มี.ค. 2564)  
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ถนน คสล.หมู่ 5 - หมู่ 8 แยกออกเป็ฯน 4 ช่วง (18 ก.ย. 2563)
รูปแบบรายการ ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 5 - หมู่ 8 แยกเป็น 4 ช่วง งบอุดหนุน (18 ก.ย. 2563)
สรุปราคากลางงานก่อสร้าง ถนน คสล.หมู่ 5 - หมู่ 8 แยกเป็น 4 ช่วง (18 ก.ย. 2563)
แผนการจัดซื้อจัดจ้างเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ถนน คสล. หมู่ 5 - หมู่ 8 แยกเป็น 4 ช่วง (18 ก.ย. 2563)
ประกาศเผยแพร่ผู้ฃนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส (24 มิ.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะงานจัดซื้อรถปฏิบัติฉุกเฉิม งบปี 2563 (17 มิ.ย. 2563)
สัญญาจ้างปรัปปรุงสถานีสุบน้้ำด้วยไฟฟ้าบ้านแสนพันหมุ่ 4 งบอุดหนุนปี 63 (17 มิ.ย. 2563)
สัญจ้างก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 5 - หมู่ 8 งบอุดหนุนปี 63 (17 มิ.ย. 2563)
สรุปผลการจัดซื้อเดือน ต.ค 62 - มิ.ย 63 (17 มิ.ย. 2563)
สรุปผลการจัดจ้างเดือน ต.ค 62 - มิ.ย 63 (17 มิ.ย. 2563)
รายงานรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้่าง (17 มิ.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะงานจัดซื้อรถปฏิบัติฉุกเฉิม งบปี 2563 (15 มิ.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 5 ถึง หมู่ 8 งบอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2563 (15 มิ.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะงานปรับปรุงสถานีสูบน้ำงบอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2563 (15 มิ.ย. 2563)
ประกาศเชิญชวนจัดซื้อรถปฏิบัติการฉุกเฉิน อบต.แสนพัน (14 พ.ค. 2563)
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจัดซื้อรถปฏิบัติการฉุกเฉิน (07 พ.ค. 2563)
ประกาศ e-bidding งานปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านแสนพัน. งบอุดหนุนเฉพาะปี 63 (28 ก.พ. 2563)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนพัน
เลขที่ 79 หมู่ที่ 4 ตำบลแสนพัน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48110 
โทรศัพท์ : 0-4205-3555  โทรสาร : 0-4205-3555  อีเมล์ : admin@sanphan.go.th

www.sanphan.go.th