Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
Q&A
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น อบต.แสนพัน
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
E-service

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพทั่วไป
สภาพทั่วไป
ที่ตั้ง
     ตำบลแสนพันตั้งอยู่ห่างจากอำเภอธาตุพนมประมาณ 14 กิโลเมตรอยู่ทาง ทิศเหนือของอำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

อาณาเขต
ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ตำบลดอนนางหงส์ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
ตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
แม่น้ำโขงและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ตำบลกุดฉิม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
ลักษณะภูมิประเทศของตำบลแสนพัน
     พื้นที่ส่วนใหญ่ในตำบลแสนพัน เป็นพื้นที่ราบและที่ชายฝั่งแม่น้ำโขงเหมาะแก่การทำการเกษตร เช่น ปลูกหอม กระเทียม ส่วนด้านทิศตะวันตกของถนนชยางกูร เหมาะแก่การทำนา ทำไร่ ดินส่วนใหญ่มีปัญหา คือ ที่ดินริมฝั่งแม่น้ำโขงเนื่องจากการพัดพาของน้ำ ทำให้ชายฝั่งมีพื้นที่ไม่แน่นอน แหล่งน้ำมีเพียงพอสำหรับการเกษตร จะมีขาดแคลนบางพื้นที่

ภูมิอากาศของตำบลแสนพัน
     ภูมิอากาศจะเป็นมรสุม 3 ฤดู
ฤดูร้อน
ฤดูฝน
ฤดูหนาว
เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม
เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม
เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน
ถึง เดือนมิถุนายน
ถึง เดือนตุลาคม
ถึง เดือนกุมภาพันธ์
จำนวนหมู่บ้านตำบลแสนพัน
     จำนวนหมู่บ้านในเขตทั้งหมด 8 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 8

ท้องถิ่นอื่นในตำบล
     จำนวนเทศบาล - แห่ง       
     จำนวนสุขาภิบาล - แห่ง


เนื้อที่ของตำบลแสนพัน
     พื้นที่ทั้งหมดมีจำนวน 8,627 ไร่ หรือ 11.11 ตารางกิโลเมตร เป็นพื้นที่การเกษตรประมาณ 3,000 ไร่
 

แผนผังสังเขปโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานที่ทำการ อบต.แสนพัน

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนพัน
เลขที่ 79 หมู่ที่ 4 ตำบลแสนพัน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48110 
โทรศัพท์ : 0-4205-3555  โทรสาร : 0-4205-3555  อีเมล์ : admin@sanphan.go.th

www.sanphan.go.th