Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
Q&A
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น อบต.แสนพัน
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
E-service

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

     องค์การบริหารส่วนตำบลแสนพัน ได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล โดยประเมิลผลการพัฒนาที่ผ่านมา การคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา การลำดับความสำคัญของแนวทางการพัฒนา และได้ดำเนินการพิจารณากำหนดแนวทางยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี ดังนี้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
     วัตถุประสงค์
          เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นมีการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
          เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง มีความปลอดภัยใน
          ชีวิต และทรัพย์สิน แก้ปัญหาอาชญากรรม
          มีสถานีสูบน้ำและบ่อน้ำบริการทั่วถึง
     เป้าหมาย
          ประชาชนมีระบบการคมนาคมที่มีมาตรฐาน สะดวกปลอดภัย และทั่วถึง
          มีไฟฟ้าใช้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน
          ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
     แนวทางการพัฒนา
          ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคม จัดสร้างอาคารเอนกประสงค์
          ขยายเขตไฟฟ้า และระบบการสื่อสารอย่างทั่วถึง
          ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาหมู่บ้าน
          ก่อสร้างปรับปรุงอาคารสถานที่ราชการ และอื่นๆ


ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
     วัตถุประสงค์
          เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น  มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
          เพื่อสร้างระบบเศรษฐกิจที่เข้มแข็งในท้องถิ่น
     เป้าหมาย
          ประชาชนมีรายได้จากการประกอบอาชีพเพิ่มขึ้น
          มีระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
          เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง มั่นคง
          ลดปัญหาการว่างงาน
     แนวทางการพัฒนา
          ส่งเสริมให้ครัวเรือนมีอาชีพเสริม โดยจัดตั้งกลุ่มอาชีพ และพัฒนา กลุ่มอาชีพเดิมให้เข้มแข็ง
          พัฒนาระบบการจัดการของเศรษฐกิจชุมชน แหล่งเงินทุน กองทุน และการช่วยเหลือเกษตรกร


ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมด้านการศึกษา
     วัตถุประสงค์
          เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น
     เป้าหมาย
          ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  และเท่าเทียมกัน
          ปลอดภัยจากปัญหายาเสพติด  และอาชญากรรม
          ท้องถิ่นมีความสามัคคี  รวมตัวกันอย่างเข้มแข็ง
     แนวทางการพัฒนา
          ส่งเสริมด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น
          ส่งเสริม  สนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ
          พัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้ด้อยโอกาส และการสร้างความเข้มแข็งในชุมชน
          ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
     วัตถุประสงค์
          เพื่อพัฒนาสุขภาพอนามัย และคุณภาพความเป็นอยู่ของประชาชนในท้องถิ่นให้ดีขึ้น
     เป้าหมาย
          ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี
          มีความรู้ในด้านสาธารณสุขมูลฐาน
          มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
     แนวทางการพัฒนา
          การควบคุมป้องกันโรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อ
          การพัฒนาด้านสาธารณสุขมูลฐาน และความรู้ด้านสุขภาพอนามัย
          การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สุขภาพจิต และส่งเสริมพัฒนาบุคลากร


ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
     วัตถุประสงค์
          เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนมีความผูกพัน และหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น
          เพื่อพัฒนา และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นให้มีความสมบูรณ์
     เป้าหมาย
          ประชาชนมีจิตสำนึกที่ดีในการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรชาติ และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น
          ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นมีความอุดมสมบูรณ์
     แนวทางการพัฒนา
          ส่งเสริมการปลูกป่า สร้างทัศนียภาพตำบล
          การสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และป้องกันการบุกรุกที่สาธารณประโยชน์
          การกำจัดสิ่งปฏิกูล  และการลดปัญหามลพิษในตำบล


ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ
     วัตถุประสงค์
          เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำให้เพียงพอต่อการเกษตร อุปโภค บริโภคของประชาชนในท้องถิ่น
     เป้าหมาย
          ก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร อุปโภค บริโภค
     แนวทางการพัฒนา
          พัฒนาแหล่งน้ำ บำรุงรักษา คู คลอง หนอง บึง และหนองน้ำ
          การพัฒนาปรับปรุง ฝายน้ำล้น ทางกั้นน้ำ และประตูระบายน้ำ
          สร้างแหล่งเก็บกักน้ำ ขนาดเล็ก และภาชนะเก็บกักน้ำ


ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
     วัตถุประสงค์
          เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมีประสิทธิภาพสูงสุด
          เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล
     เป้าหมาย
          การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมีประสิทธิภาพสูงสุด และมีความเข้มแข็ง
          ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กร
     แนวทางการพัฒนา
          การพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น และประชาชนในตำบล ในการมีส่วนร่วมทางการเมืองและการบริหาร
          พัฒนาศักยภาพการบริการประชาชน


องค์การบริหารส่วนตำบลแสนพัน
เลขที่ 79 หมู่ที่ 4 ตำบลแสนพัน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48110 
โทรศัพท์ : 0-4205-3555  โทรสาร : 0-4205-3555  อีเมล์ : admin@sanphan.go.th

www.sanphan.go.th