Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
Q&A
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น อบต.แสนพัน
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
E-service

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สมาชิกสภา
Responsive image
Responsive image
นายดิลก วงษ์ตา
ประธานสภา อบต.
Responsive image
Responsive image
นายนรินทร์ บุดดาจันทร์
รองประธานสภา อบต.แสนพัน
Responsive image
Responsive image
นายสัญญา ธนแสงสว่าง
เลขานุการสภา อบต.
Responsive image
นางวิจิตรา ดีมิตร
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1
Responsive image
นางหนูไอ่ สายบูรณ์
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1
Responsive image
นายธงชัย ประทุมมัง
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2
Responsive image
นางสุภาพิศ มาตย์คม
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2
Responsive image
นายเวชสุวรรณ แก้วบัวระภา
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3
Responsive image
นายดุสิต บุญเยือง
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3
Responsive image
น.ส.จินตนาพร ต้นสวรรค์
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4
Responsive image
นายวิลัยลักษ์ จันทร์ไตร
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4
Responsive image
นางปราณี มณีรัตน์
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5
Responsive image
นายรัตน์ สุรินทร์
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5
Responsive image
นายป้อม สารธิยากุล
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6
Responsive image
นางลัดดาวัลย์ แสงสว่าง
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7
Responsive image
นางมารศรี บุญศรี
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8
Responsive image
Responsive image
นายอภิชัย ไชยมาตย์
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนพัน
เลขที่ 79 หมู่ที่ 4 ตำบลแสนพัน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48110 
โทรศัพท์ : 0-4205-3555  โทรสาร : 0-4205-3555  อีเมล์ : admin@sanphan.go.th

www.sanphan.go.th